תיקון לחוק הגנת השכר

חזור לקישורים ומאמרים back-icon

מתוך חוזר שנשלח בעבר ללקוחות המשרד:

לכל לקוחותינו , שלום רב

בימים אלה ישלחו אליכם טופסי 101 של העובדים לשנת 2010 .
בהזדמנות זו מצאתי לנכון להזכיר לכם את הנושא של התיקון לחוק הגנת השכר שנכנס לתוקף בתחילת שנת 2009.

להלן עיקרי הדברים :
בתחילת שנת 2009 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת השכר , תשי"ח 1958 (להלן-"החוק") .

להלן עיקריו :
א.    על כל מעביד לנהל תלוש שכר מפורט שיכלול בן היתר את הנתונים והמידע כדלקמן :
וותק המצטבר של העובד

 1. לגבי עובד במשכורת חודשית גלובלית -היקף המשרה (האם משרה מלאה , 1/2 משרה וכו' )
 2. לגבי עובד בשכר- האם משכורתו משולמת על בסיס שעות או ימים
 3. לגבי עובד ששכרו נקבע לפי דירוג מכוח הסכם קיבוצי – גם דירוג העובד
 4. מספר ימי עבודה בפועל ומספר שעות עבודה בפועל בחודש המשכורת
 5. מספר ימי חופשה שנוצלו ויתרת ימי חופשה
 6. מספר ימי מחלה שנוצלו ויתרת ימי מחלה
 7.  פרוט סוג התשלום , סכום התשלום ומספר היחידות (ימים , שעות ) ביחס לכל תשלום – שכר רגיל , גמול שעות נוספות ,  דמי חופשה  , דמי מחלה , דמי הבראה וכו'
 8. פירוט קופות גמל/קרנות פנסיה/קרנות השתלמות  שלהם מפרישים עבור העובד – לפי סוג וסכום .
 9. גם כל ניכוי אחר מהמשכורת יש לפרט לפי סוג וסכום .

ב.     על כל מעביד למסור לעובד את תלוש השכר לא יאוחר מיום התשיעי לאחר המועד לתשלום המשכורת .

ג.       על כל מעביד לנהל פנקס שכר . במידה ולא יעשה כך – יהא נטל ההוכחה לעניין שכר , אי ביצוע שעות נוספות  ע"י העובד , גמול עבודה במנוחה השבועית וכו'  מוטל על המעביד .

ד.     ביה"ד לעבודה רשאי לפסוק לעובד פיצויים ללא הוכחת נזק עד 5,000 ₪ ואף למעלה מסכום זה בשל כל הפרה שנעשתה ע"י המעסיק .

ה.    בנוסף , יוטל על המעביד קנס עד 13,050 ₪ או כפל קנס זה במידה והפר מעביד את חובותיו בנסיבות המחמירות.

ו.       הפרת חובות כנ"ל ע"י המעביד יחשב לעבירה פלילית .

להלן נוהלי עבודה נדרשים:
עליכם למסור לחשבי שכר את כל הנתונים כנ"ל בתחילת כל חודש בכתב בלבד  על מנת לאפשר עריכת תלושי שכר בהתאם לדרישות החוק . אחריות למסירת נתונים מלאים ,מעודכנים , נכונים ובמועד חלה עליכם .

מי שלא ימסור נתונים בהתאם לכללים הנ"ל ישא במלואו האחריות לתוצאות.
עליכם לתת לעובדיכם את טופסי 101 שמצורפים למכתב  זה.
על כל עובד  לקרוא בעיון את הטופס ,לבדוק את הנתונים שכבר מופיעים ובמידת הצורך לתקן ו/או לעדכנם  , להשלים פרטים חסרים ,לחתום ולהחזיר למעביד.
דגש מיוחד – חייבים להתייחס לסעיף "ה" בטופס – פרטים על הכנסות אחרות ,אחרת החוק מחייב לנכות מס מרבי.
על המעביד  להעביר אלינו את הטפסים המעודכנים עד ליום 09/02/2010. 

 1. מומלץ לבדוק "היסטוריה" של חופשות ומחלות שנוצלו עד ליום 31/12/2009 ולהעביר את הנתונים אלינו וזאת במטרה להציג  נתונים מעודכנים , מלאים ונכונים בתלושי 1/2010 .
 2. כמו כן , מומלץ לבדוק מול סוכני ביטוח את פרטי הפוליסות ביטוח מנהלים / ביטוח פנסיוני / קרנות השתלמות של כל העובדים ולהעביר את הנתונים המעודכנים לחשבי שכר . 

                                                                                            שטרן זאב , רו"ח