רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
שטרן ושות' רואי חשבון
לייעוץ מקצועי

הפסקות עבודה לעניין פיצוי פיטורים

                                                                                                                                                                                    תובא בעניין לצורך חישוב בפיצויים

סוג ההפסקה

קוטעת את רציפות העבודה לעניין עצם הזכאות לפיצויים

שירות מילואים

לא

כן

יום מנוחה שבועית או חג

לא

כן

חופשה שנתית

לא

כן

חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד ע”פ חוק או בהסכמת מעביד

לא

כן

חופשה/פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד ע”פ חוק או בהסכמת מעביד

לא

עד 14 יום(1)

חופשת לידה

לא

כן – ביחס לחופשת הלידה בגינה קמה זכאות לדמי לידה בלבד(2)

שמירת הריון

לא

חוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת הריון “לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה”. בית הדין האזורי לעבודה יישם הוראה זו וקבע, כי יש לקחת בחשבון את כל התקופה בה שהתה העובדת בשמירת הריון לצורך וותק לעניין חישוב פיצויי פיטורים. לפיכך נראה, כי שמירת הריון צריכה להיות מובאת בחשבון לצורך חישוב הוותק לפיצויים, שאם לא כן, יהיה בכך לפגוע בזכויות התלויות בוותק של העובדת(3).

שביתה או השבתה

לא

כן

תאונה או מחלה

לא

עד 30 יום(4)

ימי אבל

לא

כן

הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד מעביד

לא

לא(5)

הפסקה ארעית תוך ניתוק יחסי עובד-מעביד שאינו עולה על 6 חודשים

לא

לא(5)(6)

אימון לשירות עבודה לפי חוק שעות עבודה

לא

כן

(1) לעניין קביעת סכום הפיצויים לא תבוא במניין תקופה של חופשה או פגרה כאמור, העוברת על 14 יום לשנת עבודה.

(2) עפ”י תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) תשכ”ג-1963, חופשת לידה שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה תחשב כוותק מלא לצורך חישוב פיצויי פיטורים. בגין התקופה בגינה אין זכאות לדמי לידה, יבואו במניין עד 14 יום כוותק לפיצויי פיטורים.

(3) עם זאת יצוין כי בהיעדר הלכה מכרעת של בית הארצי לעבודה בעניין זה, תיתכנה פרשנויות נוספות ביחס לסיווג התקופה (חופשה ללא תשלום – מתוך תקופה של שמירת הריון יילקחו כוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורים 14 יום בלבד; מחלה –  מתוך תקופת שמירת ההיריון יילקחו 30 יום לכל שנת וותק של העובדת; הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד-מעביד – יילקחו כוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורים 7 ימים בלבד מתוך תקופת שמירת ההיריון).

(4) הפסקה מחמת תאונה או מחלה לא תבוא במניין לעניין קביעת סכום הפיצויים למעט – תקופת הפסקה כאמור שעבורה זכאי העובד לתשלום מכUח היותו עובד, על-פי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג ושלא תעלה על 30 יום לשנת העבודה, עם זכות צבירה.

(5) הפסקה כאמור העולה על 7 ימים לשנת עבודה, לא תבוא במניין לעניין קביעת סכום הפיצויים.

(6) ביום 31.12.2009 פורסם ברשומות חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס’ 25), התש”ע-2009, אשר האריך תקופת הנתק כאמור משלושה חודשים לשישה חודשים. יצוין, כי במידה והנתק ביחסי עובד-מעביד ארע טרם מועד כניסתו לתוקף של התיקון לחוק, קיימת פרשנות, לפיה יש לבחון את משך הניתוק ביחס לשלושה חודשים ולא לשישה חודשים, קרי בהתאם למצב המשפטי טרם כניסתו של התיקון לחוק לתוקף.

צרו עמנו קשר

מעוניינים בייעוץ? | מלאו טופס מקוון