רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
שטרן ושות' רואי חשבון
לייעוץ מקצועי

נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים

הסיבה להתפטרות

פירוט הנסיבות

1.

בריאות {סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963 (להלן: “החוק“)}

התפטרות לרגל מצב בריאותו של עובד או של בן משפחתו (1). לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.

2.

התפטרות הורה לאחר לידה(2). (סעיף 7 לחוק)

מטרת ההתפטרות היא על מנת לטפל בילד. מועד התפטרות הוא תוך תשעה חודשים מיום הלידה,  או תוך תשעה חודשים מיום קבלת ילד לאימוץ, שטרם מלאו לו שלש עשרה. זכות זו נתונה רק לאחד מבני הזוג.

3.

העתקת מגורים (סעיף 8לחוק)

התפטרות עובד לרגל העתקת מגורים תזכה עובד בפיצויי פיטורים רק במקרים ובנסיבות המפורטות בחוק ובתקנות (3).

4.

גמר חוזה לתקופה קצובה (סעיף 9 לחוק)

רואים עובד כאילו פוטר, אם תם חוזה לתקופה קצובה מבלי שהמעביד הציע לעובד לחדשו. ההצעה לחידוש החוזה צריכה להימסר לעובד שלושה חודשים לפחות לפני תום תקופת החוזה. עובד המסרב להצעת המעביד לחדש את החוזה, נחשב כמי שהתפטר.

5.

גיל פרישה(4) (סעיף 11(ה)לחוק)

התפטרות עובדת לאחר גיל 60 / התפטרות עובד לאחר גיל 65. עובד/ עובדת המתחילים לעבוד במקום עבודה לאחר הגיל האמור, ומתפטרים מעבודתם, לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מכוח סעיף זה *

6.

הרעה מוחשית בתנאי העבודה (סעיף 11(א) לחוק)

התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה. התפטרות מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מן העובד, כי ימשיך בעבודתו.

7.

העדר הבטחת עבודה עונתית רצופה לעובד עונתי (סעיף11(ב) לחוק)

התפטרות עובד עונתי לאחר שלוש עונות עבודה רצופות באותו מקום עבודה, מבלי שהובטחה לו עבודה עונתית רצופה.

8.

גיוס לשירות סדיר/שירות לאומי (סעיף 11(ג) לחוק)

התפטרות סמוך לפני גיוס לשירות סדיר בצה”ל ובשל הגיוס. התפטרות עובדת סמוך לפני גיוסה לשירות לאומי, ובלבד ששירתה בשירות לאומי לפחות ששה חודשים (החל מה-1.9.2006 חל גם על עובד).

9.

שירות קבע (סעיף 43 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש”ט-1949)

המנויים להלן ייחשבו כעובדים שפוטרו:

1. עובד קבוע (5) במפעל אשר התפטר ממקום עבודתו על מנת לשרת בשירות קבע, אם לשירות הקבע לא קדם שירות חובה.

2. עובד שסמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר היה עובד במפעל, והמשיך בשירות קבע  מיד לאחר סיום שירותו הסדיר, יחשב כמי שפוטר ביום בו החל לשרת בקבע, ובלבד שהתחייב לשירות קבע לתקופה העולה על שנתיים.

10.

בחירה לראש/סגן רשות מקומית(סעיף 11(ד) לחוק)

עובד אשר התפטר כיוון שנבחר לראש/סגן רשות מקומית, וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית.

הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

11.

התגייסות למשטרה או לשב”ס (סעיף 11א לחוק)

עובד המתפטר עקב גיוסו למשטרה או לשירות בתי הסוהר.

ההתפטרות היא בסמוך לפני התגייסותו כאמור. שירת במשטרה או בשב”ס לפחות ששה חודשים(6).

12.

שהייה במקלט לנשים מוכות

(סעיף 7א לחוק)

שהייה במקלט לנשים מוכות (להלן: המקלט) במשך 60 יום לפחות בסמוך להתפטרות. השהייה במקלט אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה.

1. בן משפחה לעניין זה: בן זוג, ידוע בציבור, ילד, הורה. נכד, סב או הורה של בן הזוג הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

2. זכות זו ניתנת הן לעובד והן לעובדת. עובד ייהנה מזכות זו אם נתקיים בו אחד משלשת התנאים הבאים:
(א)  בת זוגו עבדה כשכירה משך חצי שנה בסמוך לפני התפטרותו.
(ב)  בת זוגו הייתה עצמאית לפחות 12 חודשים רצופים לפני יום הלידה או קבלת הילד לאימוץ, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
(ג)  הילד נמצא בחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של האישה.

3. ראה טבלת “פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום מגורים”.

4. במקרה של התפטרות לאחר גיל פרישה, מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם וזאת אף אם לא נתקיימו תנאי סעיף 14 או 20 לחוק פיצויי פיטורים.

5. עובד קבוע בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש”ט-1949, הוא עובד שהועסק במפעל לפחות ששה חודשים רצופים, או עובד שרואים אותו כעובד קבוע לפי הנהוג במפעל, או הנהוג בענף בו הועסק, או לפי המוסכם בחוזה עבודה קיבוצי או אחר, אף אם הועסק במפעל פחות משישה חודשים.

6. מתגייס למשטרה/שב”ס יהיה זכאי לפיצויים גם אם שירותו שם נפסק בשל אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה, או מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובלבד שלא נפסק שירותו בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מן המשטרה או מן השב”ס.

*החל מיום 1.4.2004 גיל ההתפטרות המזכה לגבר ולאישה שונה לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד–2004. בהתאם לחוק גיל פרישה, גיל הפרישה יעלה בהדרגה עד שיתייצב על 67 לגבר ו-64 לאישה. לטבלה המפרטת את גיל הפרישה בהתאם לתאריך הלידה לחץ כאן.

צרו עמנו קשר

מעוניינים בייעוץ? | מלאו טופס מקוון