רחוב התעשייה 16 , נשר
לייעוץ חייגו 04-8672612
שטרן ושות' רואי חשבון
לייעוץ מקצועי

ימי חג לעובדים יהודים ושאינם יהודים

בסעיף 18א’ לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש”ח-1948 (להלן: “פקודת סדרי השלטון“) נקבע לעניין חגים, כי לגבי מי שאינו יהודי, יראו כמנוחה שבועית או את מועדי ישראל או את חגי עדתו, הכול לפי המקובל עליו(1)

חגי היהודים

חגי הנוצרים

חגי המוסלמים

חגי הדרוזים

ראש השנה יומיים

ראשית השנה – יום

הראשון המוחרם (ראשית השנה) – יום

עיד אל אדחא – יום

יום הכיפורים – יום

יום ההתגלות – יום

עיד אל פיטר (חג הפסקת צום הרמדן)- יום

חג הנביא שועיב (יתרו)- יום

יום א’ של סוכות – יום

יום שישי לפני פסחא -יום

עיד אל אדחה (חג קרבן) – יום

חג הנביא סבלאן – יום

שמיני עצרת (שמחת תורה) – יום

יום שני לפסחא – יום

מולד אל נביא (חג מולד הנביא) – יום

יום א’ ויום ז’ של פסח – יומיים (סה”כ)

עליית ישו השמימה – יום

יום השבועות – יום

יום שני לשבועות – יום

חג המולד  – יומיים

יום העצמאות(2) – יום

יום העצמאות – יום

יום העצמאות – יום

יום העצמאות – יום

בנוסף לקבוע בפקודת סדרי השלטון, קיימים הסדרים שונים, המקנים לעובדים ימי חג נוספים. כך למשל, בתקנון שירות המדינה נקבע כי יינתנו לעובדים שאינם יהודים ימים נוספים במסגרת מועדי עדתם. תקנון זה חל על עובדי מדינה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי מערכת הבריאות הממשלתית ועל עובדי מערכת הביטחון האזרחית (למעט עובדים המועסקים לפי הסכמים קיבוציים – מפעליים מיוחדים), ואומץ, אם באופן הסכמי ואם על-פי נוהג על-ידי גופים רבים בשירות הציבורי, רשויות מקומיות, תאגידים שהוקמו על-פי חוק, עמותות ציבוריות ועוד.

להלן פירוט החגים הניתנים לעובדים אשר חל עליהם תקנון זה: 

חגי היהודים

חגי הנוצרים

חגי המוסלמים

חגי הדרוזים

ראש השנה יומיים

ראשית השנה – יום

הראשון המוחרם (ראשית השנה) – יום

עיד אל אדחא ארבעה ימים

יום הכיפורים – יום

יום ההתגלות – יום

עיד אל פיטר (חג הפסקת צום הרמדן)שלשה ימים

חג הנביא שועיב (יתרו) ארבעה ימים

יום א’ של סוכות – יום

יום שישי לפני פסחא יום

עיד אל אדחא (חג קרבן) – ארבעה ימים

חג הנביא סבלאן – יום

שמיני עצרת (שמחת תורה) – יום

יום ראשון ושני של פסחא – יומיים (סה”כ)

מולד אל נביא (חג מולד הנביא) – יום

חג אלח’ידר (אליהו הנביא) – יום

יום א’ ויום ז’ של פסח – יומיים (סה”כ)

עליית ישו השמימה – יום

יום השבועות – יום

יום ראשון ושני של שבועות – יומיים (סה”כ)

חג המולד  – יומיים

יום העצמאות – יום

יום העצמאות – יום

יום העצמאות – יום

יום העצמאות – יום

(1)   בהודעות על קביעת ימי מנוחה לעובדים שאינם יהודים (י”פ 356 התשי”ד, 1284; י”פ 2733, התשמ”א, 2234; י”פ 1498) פורטו החגים המפורטים בטבלה כימי מנוחה לעובדים שאינם יהודים. על בסיס האמור בטבלה, מחד, תיתכן פרשנות לפיה עובד לא יהודי שבחר לחוג את ימי החג לפי דתו יהיה זכאי לימי החג כפי שפורסמו ברשומות. מאידך, בהתאם לצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-43 שעות שבועיות, כל עובד שעתי/יומי זכאי לאחר שלושה חודשי עבודה בתנאים הקבועים בצו לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג. לכן לאור זכאות כל עובד לתשעה ימי חג תיתכן פרשנות, לפיה יש להשלים בכסף או בימי חג נוספים לעובד לא יהודי שבחר לנצל את ימי החג לפי דתו עד לתשעה ימי חג.

(2)   חוק יום העצמאות, התשי”ט – 1949

צרו עמנו קשר

מעוניינים בייעוץ? | מלאו טופס מקוון